Dalian Ocean University

Dalian Ocean University 大连海洋大学

Dalian Ocean University

Dalian Ocean University มีต้นกำเนิดจากโรงเรียนเทคโนโลยีการประมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2495 พัฒนาเป็นสถาบันการประมงต้าเหลียนในปี พ.ศ. 2501 และมหาวิทยาลัยการประมงต้าเหลียนในปี พ.ศ. 2521 DOU ได้รับการโอนจากการบริหารของกระทรวงเกษตรไปสู่การบริหารโดยตรงของมณฑลเหลียวหนิงในปี พ.ศ. 2543 ใน 2010 ชื่อปัจจุบัน Dalian Ocean University ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากประสบความสำเร็จในการผ่านการประเมินคุณภาพการสอนระดับปริญญาตรีที่จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการในปี 2541 ในปี 2551 DOU ผ่านการประเมินคุณภาพการสอนระดับปริญญาตรีด้วย 'ความเป็นเลิศ'

Dalian Ocean University


Dalian Ocean University
DOU ตั้งอยู่ในเมืองชายฝั่งทะเลที่สวยงามของต้าเหลียน DOU ได้พัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พิเศษที่สุดโดยมีสาขาวิชาที่หลากหลายในภาคเหนือของจีนซึ่งมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวิทยาศาสตร์ทางทะเลและเทคโนโลยี สาขาวิชา ได้แก่ เกษตรกรรมวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์การจัดการศิลปะกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เป็นต้น

Dalian Ocean University

ปัจจุบัน DOU มีวิทยาเขตทะเลเหลืองวิทยาเขต Bohai Sea และวิทยาเขต Wafangdian มีพื้นที่รวมกัน 800,000 ตารางเมตรพื้นที่ทะเล 670,000 ตารางเมตรและพื้นที่ก่อสร้าง 400,000 ตารางเมตร มีโรงเรียนสิบแปดแห่งและแผนกการศึกษาสองแห่งในมหาวิทยาลัย DOU เป็นเจ้าของ 4 สาขาวิชาหลักในระดับจังหวัดและระดับรัฐมนตรีรวมถึงสาขาวิชาหลักระดับสูงระดับจังหวัด 1 สาขาการประมงและสาขาย่อยที่มีลักษณะเฉพาะของจังหวัด 2 สาขา ได้แก่ อุทกชีววิทยา / พันธุศาสตร์สัตว์และการผสมพันธุ์ / การสืบพันธุ์โดยมีสาขาวิชาหลักปรัชญา / สังคมศาสตร์จังหวัดหนึ่งสาขา DOU มีสิบเอ็ดสาขาวิชาและสามสิบสาขาย่อยที่ได้รับอนุญาตให้มอบปริญญาโท นอกจากนี้ DOU ยังมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีสี่สิบเจ็ดหลักสูตรและหลักสูตรประกาศนียบัตรอาวุโสอีกสามสิบสองหลักสูตร ซึ่งรวมถึงโครงการทดลองเชิงนวัตกรรมระดับรัฐหนึ่งโครงการสำหรับการฝึกทักษะภาคปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมีศูนย์สาธิตการทดลอง / การสอนระดับจังหวัดระดับรัฐหนึ่งแห่งและศูนย์สาธิตการทดลอง / การสอนระดับจังหวัดสามแห่งความเชี่ยวชาญพิเศษระดับรัฐสามลักษณะพิเศษระดับปริญญาตรี / การสาธิตระดับจังหวัดสี่โครงการรวมถึงโครงการฝึกอบรมทักษะภาคปฏิบัติระดับจังหวัดหนึ่งโครงการ DOU เป็นเจ้าของศูนย์ประมวลผลระดับรัฐ 1 ห้องห้องปฏิบัติการเปิดคีย์ระดับรัฐมนตรี 1 

Dalian Ocean University


Dalian Ocean University


Dalian Ocean University


Dalian Ocean University


Dalian Ocean University


Dalian Ocean University


Dalian Ocean University

Dalian Ocean University

เรียนต่อต้าเหลียน  Dalian 大连 


มหาวิทยาลัยในจีน Chinese-Universities by LIFP--มหาลัยในจีน