LIFP Thailand

โครงการ LIFP Thailand

โครงการ LIFP จัดตั้งโดยสหภาพการจัดโครงการการเรียนล่วงหน้าสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (Localized International Foundation Program หรือ LIFP) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และบริษัทระดับนานาชาติ ทั้งจีนและไทย ซึ่งเป็นสหภาพที่ร่วมมือในการสรรหา นักเรียนนักศึกษาไทยดีเด่น มอบทุนการศึกษา และรับเข้าศึกษาล่วงหน้าในประเทศไทย รวมถึงดูแลนักเรียนทุกคนตลอดระยะเวลาการเรียนในมหาวิทยาลัยและการฝึกงาน

 โครงการ LIFP Thailand
ทางโครงการดำเนินการสรรหาและรับนักเรียนไทยดีเด่นที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6  เข้าโครงการ มอบทุนการศึกษาที่มีเงื่อนไข ให้กับนักเรียนดีเด่นที่สนใจเรียนต่อในประเทศจีน และเมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์แล้ว จะมอบหนังสือรับเข้าศึกษาล่วงหน้าในมหาวิทยาลัยที่นักเรียนประสงค์จะเรียนต่อ แล้วเรียนล่วงหน้าในประเทศไทยในระหว่างที่ยังเรียนในระดับมัธยมศึกษาอยู่
 
ในระหว่างการเรียนล่วงหน้า นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาจีนตามที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเรียนระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน และความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว การเรียนล่วงหน้าก็จะสิ้นสุดลงพร้อมกัน จึงสามารถเข้าเรียนต่อในประเทศจีนระดับปริญญาตรี ประหยัดเวลา 1 ปีในการเรียนภาษาจีน 
 

วิสัยทัศน์ของโครงการคือ ทำให้การศึกษาต่อในประเทศจีนง่ายยิ่งขึ้น ทางโครงการจะช่วยเหลือนักเรียนที่สนใจเรียนต่อประเทศจีน ตั้งแต่ขั้นเตรียมตัว จนถึงขั้นเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศจีนรวมทั้งการเข้าฝึกงานในบริษัทชั้นนำในประเทศจีนหรือไทย ซึ่งเป็นการแนะแนวและการให้บริการการศึกษาอย่างครบวงจร


ทางโครงการจะพิจารณาศักยภาพพื้นฐานของนักเรียน ให้การแนะแนวแก่นักเรียน เช่น วิธีเลือกมหาวิทยาลัย สาขา และเมืองในประเทศจีนที่เหมาะสม เพื่อสามารถเรียนจบได้อย่างราบรื่น และเข้าไปฝึกงานในบริษัทระดับนานาชาติทั้งจีนหรือไทย

LIFP Thailand

เอเจนซี่เรียนต่อจีน LIFP-Thailand、เรียนต่อต่างประเทศที่จีน,International Localization Foundation Program (LIFP)