ดตั้งโดยสหภาพการจัดโครงการการเรียนล่วงหน้าสำหรับนักศึกษาทุกการศึกษา ( Localized International Foundation Program หรือ LIFP ) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และบริษัทระดับนานาชาติ ทั้งจีนและไทย ซึ่งเป็นสหภาพที่ร่วมมือในการสรรหา นักเรียนนักศึกษาไทยดีเด่น มอบทุนการศึกษา และรับเข้าศึกษาล่วงหน้าในประเทศไทย รวมถึงดูแลนักเรียนทุกตลอกการเรียนในมหาวิทยาลัยและการฝึกงาน


ทางโครงการสรรหาและรับนักเรียนดีเด่นที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6  เข้าโครงการ มอบทุนการศึกษาทมีเงื่อนไข ให้กับนักเรียนดีเด่นที่สนใจเรียนต่อในประเทศจีน และเมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์แล้ว จะ  มอบหนังสือรับเข้าศึกษาล่วงหน้าในมหาวิทยาลัยที่นักเรียนประสงค์จะเรียนต่อ แล้วเรียนล่วงหน้าในประเทศไทยในระหว่างยังเรียนในระดับมัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยในจีน:Guangdong University of Foreign Studies 广东外语外贸大学

ในระหว่างการเรียนล่วงหน้า นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาจีนตามที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเรียนระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน และความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว การเรียนล่วงหน้าก็เรียนจบด้วย จึงสามารถเข้าเรียนต่อในประเทศจีนระดับปริญญาตรี โดยไม่ต้องเสียเวลา 1 ปีในการเรียนภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยในจีน:Guangdong University of Foreign Studies 广东外语外贸大学

วิสัยทัศน์ของโครงการคือ ทำให้การศึกษาต่อในประเทศจีนให้ง่ายยิ่งขึ้น ทางโครงการจะช่วยเหลือนักเรียนที่สนใจเรียนต่อประเทศจีน ตั้งแต่ขั้นเตรียมตัว จนถึงขั้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยประเทศจีน รวมทั้งการเข้าฝึกงานในบริษัทชื่อดัง ในประเทศจีนหรือไทย ซึ่งเป็นให้การแนะแนวและการให้บริการการศึกษาอย่างครบวงจร


ทางโครงการจะพิจารณาศักยภาพของนักเรียน ให้การแนะแนวแก่นักเรียน เช่นวิธีเลือกมหาวิทยาลัย สาขา และเมืองในประเทศจีนที่เหมาะสม เพื่อสามารถเรียนจบอย่างราบรื่น และเข้าไปฝึกงานในบริษัทระดับนานาชาติทั้งจีนและไทย
เอเจนซี่เรียนต่อจีน LIFP-Thailand、เรียนต่อต่างประเทศที่จีน,International Localization Foundation Program (LIFP)