เรียนจีน 1 ปี พูด ได้ไหม. เรียนภาษาจีนที่จีน ไม่มีพื้นฐาน 

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี 2020:

เรียนภาษาที่ประเทศจีนระยะเวลา 1 ปี
ส่วนลดสูงสุดประจำปีจาก LIFP 
เฉิงตูจาก 89,000 เหลือเพียง 59,000
ซีอานจาก 109,000 เหลือเพียง 89,000

*โปรโมชั่นพิเศษสุดๆสำหรับน้องๆที่สมัครภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2020 รับส่วนลดเพิ่มทันที่ 3,000 บาท*
เปิดรับสมัครเพียง 20 คนเท่านั้น!

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม:

-- ค่าเรียนตลอดจนจบหลักสูตร
-- ค่าที่พัก
-- ค่าลงทะเบียน
-- ค่าหนังสือ
-- ค่าวีซ่า
-- ค่าตั๋วเครื่องบินขาไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
LINE: lifpthailand
TEL: 097-101-9296
อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น3 (MRT สามย่าน)


一、เฉิงตูจาก 89,000 เหลือเพียง 59,000

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี. (เมืองเฉิงตู  China   中国成都)

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี 2020

Sichuan Technology Business College (四川工商职业技术学院)

สาขาวิชาที่เปิดรับ: ภาษาจีนและวัฒนธรรม
ช่วงอายุที่เปิดรับ:อายุตั้งแต่ 18-26ปี
ช่วงเวลารับสมัคร: หมดเขต 30 เมษายน 2563
หลักสูตรการศึกษา: ระยะเวลาศึกษา 1 ปี (มีประกาศนียบัตรให้เมื่อจบการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:59,000บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม:

-- ค่าเรียนตลอดจนจบหลักสูตร
-- ค่าที่พัก
-- ค่าลงทะเบียน
-- ค่าหนังสือ
-- ค่าวีซ่า
-- ค่าตั๋วเครื่องบินขาไป

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเองเมื่อเข้าศึกษาที่ประเทศจีน:
 • ค่าประกัน 800 หยวน
 • ใบอนุญาติให้อยู่ต่อในประเทศจีน
 • 800 หยวน
 • ค่าตรวจสุขภาพ 600 หยวน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัคร
 • ใบคะแนน (ภาษาอังกฤษหรือจีน)
 • ใบจบการศึกษาสูงสุด (ภาษาอังกฤษหรือจีน)
 • ใบกรอกข้อมูลผู้สมัคร (ทางโครงการมีให้)
 • ใบประวัติอาญชากรรม
 • ใบตรวจร่างกาย(ทางโครงการมีแบบฟอร์มให้)
 • สำเนาพาสสปอร์ต
 • รูปภาพ1รูป(พื้นหลังสีขาว)


วิทยาลัยเทคโนโลยีและธุรกิจเสฉวน  (Sichuan Technology Business College)

ตั้งอยู่ที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปแบบเต็มเวลาที่มีการเลือกสรรให้เป็นวิทยาลัยศึกษาระดับสูงในมณฑลเสฉวน.  นอกจากนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีและธุรกิจเสฉวนยังได้รับเลือกให้เป็นวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงในมณฑลเสฉวนและยังได้รับการรับรองคุณภาพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยแห่งชาติจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนอีกด้วย.


二、ซีอานจาก 109,000 เหลือเพียง 89,000

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี. (ซีอาน  China  中国西安)

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี.XI’AN

เรียนภาษาจีนที+ XI’AN

ประเทศจีน (China) ประเทศที+มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานเป็นพันปี ยิ+ง

เมืองต่างๆ ตั4งออกห่างจากเมืองหลวงมากเท่าใด ประวัติศาสตร์ยิง+ เก่าแก่และ
ยาวนานมากเท่านั4น เช่น “ ซีอาน ” (Xi’an) อีกหน+ึงเมืองของจีนท+ีมีเร+ืองราว
ตำนานของสถานที+ที+รอนักท่องเที+ยวไปค้นหาอยู่นั+นเอง ความยิ+งใหญ่ของ
ประวัติศาสตร์ในเมืองซีอานนั4น เป็นท+ีเล+ืองลือระดับโลก จนได้รับการขึ4น

ทะเบียน “ มรดกโลก ” จากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO)

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่านซี

Shaanxi University of Science & Technology  (陕西科技大学)


ตั4งอยู่ท+ีมณฑลส่านซีเป็นมหาวิทยาลัยทางตะวันตกแห่งเดียวของจีนท+ีเน้นด้านอุตสาหกรรมเบาลักษณะเฉพาะ
ทางวิชาชีพ โดยมีสหภาพอุตสาหกรรมเบาของจีน เครือข่ายบริษัทอุตสาหกรรมเบาของจีน และ รัฐบาลมณฑล
ส่านซีร่วมกันก่อตั4งขึ4นมา ผลงานของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่านซีได้ขึ4นช+ือในระดับประเทศ
จีน: ว่าเป็นมหาวิทยาลัยท+ีขึ4นช+ือในด้านวิศกรรมการออกแบบ, สาขาวิชาท+ีได้รับเลือก: มีช+ือเสียงทางด้าน
สาขาวิชาวิศกรรมการออกแบบ, แผนกการศึกษา: มีชื+อเสียงด้านการสอนรูปแบบ [.] ของวิศวกรรมการ
ออกแบบ, เป็นมหาลัยได้รับเลือกจากประเทศเป็นชุดแรกในเรื+องของ “โครงการวิศกรรมรูปแบบใหม่”
เนื4อหาเก+ียวกับ “อินเตอร์เน็ต และ ผลิตในประเทศจีน[][^” และได้เข้ารับเลือกเป็นสมาชิกของสหภาพ
CDIO

สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี 2020

คุณภาพและการใช้ชีวิต

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี 2020

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี. (ซีอาน  China  中国西安)

 หอพักและบรรยากาศโดยรอบ

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี 2020

เรียนภาษาที่จีน 1 ปี. (ซีอาน  China  中国西安)

รายละอียดการรับสมัครและค่าใช้จ่าย

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร:ภาษาจีนและวัฒนธรรม

ประเภทที่เปิดรับสมัคร:เรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน(มีประกาศนียบัตรให้ตอนจบการศึกษา)

ช่วงอายุที่เปิดรับสมัคร:18-25ปี

ช่วงเวลาปิดรับสมัคร:31 มกราคม 2563

ช่วงเวลาเริ่มเรียน:1 มีนาคม 2563

หลักสูตรการศึกษา:1ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:ซีอานจาก 109,000 เหลือเพียง 89,000

ค่าใช้จ่ายรวม:

-   ค่าเรียนตลอดจนจบหลักสูตร
-   ค่าที่พัก
-   ค่าลงทะเบียน
-   ค่าหนังสือ
-   ค่าวีซ่า


รายละเอียดหอพัก:1ห้อง นอน4คน ( มีห้องน้ำในตัว )
ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องจ่ายเอง:
-   ค่าประกัน 800 หยวน
-   ใบอนุญาติให้อยู่ต่อในประเทศจีน 800 หยวน
-   ค่าตรวจสุขภาพ 600 หยวน


三、ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี  Central South University
เมือง:ฉางชา
มหาวิทยาลัย:Central South University

ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี Central South University

ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี  Central South University


1、เรียนภาษา 1 ปี 
เริ่มเรียน  เดือนกันยายน  2020。
วิชาที่เรียน:วรรณคดีภาษาจีน、ปรัชญาภาษาจีน
เงื่อนไข:HSK(4)180 คะแนนขึ้นไป、HSKK(ระดับกลาง)60 คะแนนขึ้นไป


2、เรียนภาษา 1 เทอม
เริ่มเรียน  เดือนกันยายน 2020、เดือนมีนาคม 2021,ไม่รับคนที่เคยมีวีซ่า  X1、X2 บนพาสสปอร์ต。
วิชาวรรณคดีภาษาจีน、ปรัชญาภาษาจีน:HSK(3)180 คะแนนขึ้นไป,และมีคะแนน HSKK


ข้อมูลของทุน
ฟรีค่าเทอม、ค่าที่พัก、ค่าครองชีพและค่าประกัน,ที่พัก พักห้องคู่。
ค่าครองชีพจะให้เป็นเดือน:เรียนหนึ่งปี、เรียนหนึ่งเทอม:2500 หยวนต่อเดือน
ค่าประกัน,เรียนหนึ่งเทอม 400  หยวนต่อคน ,เรียนหนึ่งปี  800 หยวนต่อคน。


เงื่อนไขของผู้ที่สามารถยื่นทุนได้:
1. ไม่ใช่ชาวจีน
2. ร่างกายแข็งแรง,มีคะแนนดี
3. เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน、มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานที่ใช้ภาษาจีน
4. อายุ 16-35 ปี。ถ้าเป็นครูสอนภาษาจีนได้ถึง 45 ปี。 


ระยะเวลารับสมัคร
เริ่มเรียนเดือนกันยายน:ต้องสมัครก่อนวันที่  10  พฤษภาคม 
เริ่มเรียนเดือนมีนาคม 2021:ต้องสมัครก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน

ถ้าต้องการสมัคร,สามารถติดต่อโครงการ  LIFP เพื่อทำการยื่นเอกสาร,(เบอร์โทรศัพท์ 097-101-9296,line:lifpthailand,,email: [email protected],ที่อยู่:ชั้น 3 ตึกจามจุรีย์สแควร์)


ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี Chongqing University

ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี  Chongqing University

四、ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี  Chongqing University
เมือง:ฉงชิ่ง
มหาวิทยาลัย:Chongqing University
โควต้าเรียนภาษาหนึ่งปี :10人
โควต้าปริญญาตรี:10人
โควต้าปริญญาโท:10人
ข้อมูลของทุน
ฟรีค่าเทอม、ค่าที่พัก、ค่าครองชีพและค่าประกัน。
ค่าครองชีพจะมีให้ทุกเดือน:ปริญญาตรี、เรียนภาษาจีนหนึ่งปีและหนึ่งเทอม 2500 หยวนต่อเดือน;ปริญญาโท 3000 หยวนต่อเดือน。
ระยะเวลารับสมัคร
เริ่มเรียนเดือนกันยายน: ต้องสมัครก่อนวันที่  10  พฤษภาคม
เริ่มเรียนเดือนมีนาคม 2021:ต้องสมัครก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน


เงื่อนไขของผู้ที่สามารถยื่นทุนได้:

1. ไม่ใช่ชาวจีน
2. ร่างกายแข็งแรง,มีคะแนนดี
3. เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน、มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานที่ใช้ภาษาจีน
4. อายุ 16-35 ปี。ถ้าเป็นครูสอนภาษาจีนได้ถึง 45 ปี。  


ถ้าต้องการสมัคร,สามารถติดต่อโครงการ  LIFP เพื่อทำการยื่นเอกสาร,(เบอร์โทรศัพท์ 097-101-9296,line:lifpthailand,,email: [email protected],ที่อยู่:ชั้น 3 ตึกจามจุรีย์สแควร์)


五、ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี Nanjing University
เมือง:หนานจิง
มหาวิทยาลัย:Nanjing University

ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี Nanjing University

ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี Nanjing University

1)ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี(อายุ 16-35 ปี)
เริ่มเรียนเดือนกันยายน。ไม่รับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ที่ประเทศจีน
เงื่อนไขของแต่ละคณะ:
- การสอนสำหรับชาวต่างชาติ
คะแนน  HSK(3)270 คะแนนขึ้นไป,และต้องมีคะแนน HSKK。
- วรรณคดี ประวัติศาสตร์และปรัชญาจีน
คะแนน  HSK(4)180 คะแนนขึ้นไป、คะแนน HSKK(ระดับกลาง)60分
- เรียนภาษาจีน
คะแนน HSK(3)210 คะแนนขึ้นไป,และต้องมีคะแนน HSKK。


2). ฃฉเรียนภาษาหนึ่งเทอม(อายุ 16-35 ปี)
เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2020、มีนาคม 2021。ไม่รับนักเรียนที่มีวีซ่า  X1、X2  บนพาสสปอร์ต。


เงื่อนไขของแต่ละคณะ:


-  การสอนสำหรับชาวต่างชาติ,วรรณคดี ประวัติศาสตร์และปรัชญาจีน
คะแนน HSK(3)210 คะแนนขึ้นไป,และมีคะแนน HSKK。
-  วัฒนธรรมและไทเก๊ก
คะแนน HSK(3)210 คะแนนขึ้นไป,และมีคะแนน HSKK。
3)ทุนเรียนภาษาสี่สัปดาห์(อายุ 16-35 ปี)
เริ่มเรียนเดือนกรกฎาคมหรือเดือนธันวาคม ปี2020。ไม่รับนักเรียนที่มีวีซ่า  X1、X2  บนพาสสปอร์ต。
และมีคะแนนHSK。

ถ้าต้องการสมัคร,สามารถติดต่อโครงการ  LIFP เพื่อทำการยื่นเอกสาร,(เบอร์โทรศัพท์ 097-101-9296,line:lifpthailand,,email: [email protected],ที่อยู่:ชั้น 3 ตึกจามจุรีย์สแควร์)


เรียนต่อจีน-เรียนต่อต่างประเทศ-ไป เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ-เรียน ต่อ โท ต่าง ประเทศ-เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ-เรียนต่อจีน-เรียนต่อต่างประเทศ