Tsinghua University 清华大学

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัครระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Tsinghua

1. คุณสมบัติการสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ระดับปริญญาตรี) ของ Tsinghua University คืออะไร?
คำตอบ: คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย Tsinghua (ระดับปริญญาตรี) มีดังนี้:
1) เป็นพลเมืองต่างชาติที่มีความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรง และมีประกาศนียบัตรเทียบเท่าวุฒิมัธยมปลายของจีนทั่วไป
2) ผลการเรียนดีเยี่ยม โปรดส่งใบรับรองผลการเรียน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง):
a) ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการ (ต้นฉบับและสำเนารับรองเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ) 
b) ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบครบวงจรระดับชาติ/ระดับภูมิภาค
c) คะแนนสอบที่ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (เช่น SAT/ACT/A-Level/AP/IB เป็นต้น)
ง) เอกสารรับรองอื่นๆ
3) ความสามารถทางภาษา:
       ก) ความสามารถภาษาจีนHSKระดับ 5 (รวม) หรือสูงกว่า และแต่ละพาร์ทมีคะแนน 60 หรือมากกว่า สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างน้อย HSK ระดับ 4 (และแต่ละพาร์ทมีคะแนน 60 หรือมากกว่า) ก็สมัครได้ แต่หลังจากนั้น  ต้องได้ HSK ระดับ 5 (รวม) หรือสูงกว่าภายในหนึ่งปี (และแต่ละพาณ์ทมี 60 คะแนนขึ้นไป) มิฉะนั้นจะถูกยกเลิก ผู้สมัครที่มีภาษาแม่เป็นภาษาจีนหรือใช้ภาษาจีนในระดับมัธยมปลายสามารถได้รับการยกเว้นจากการให้ HSK หลังจากได้รับการยอมรับจากคะแนนมหาวิทยาลัยชิงหวา
       ข) ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ดี: ผู้สมัครที่ภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL/IELTS
4) ณ วันที่ 1 กันยายน 2021 ผู้สมัครจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี (รวม) ผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องส่งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเมื่อลงทะเบียน
5) มหาวิทยาลัยชิงหวาจะดำเนินการตามเอกสารฉบับที่ 83 (2009) ของกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับผู้ที่แต่เดิมเป็นพลเมืองจีนและต่อมากลายเป็นชาวต่างชาติ
 
2. คนจีนที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในต่างประเทศสมัครได้หรือไม่?

คำตอบ: ไม่ หนึ่งในข้อกำหนดในการสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ระดับปริญญาตรี) คือพลเมืองที่ไม่ใช่ชาวจีนที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ หากคนจีนได้แปลงสัญชาติเป็นชาวต่างชาติในเวลาต่อมา จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน Jiaowailai [2009]  83.


3. ฉันเป็นอดีตพลเมืองจีนที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศ ฉันสามารถสมัครเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Tsinghua ได้หรือไม่?

คำตอบ: มหาวิทยาลัยชิงหวาได้ดำเนินการตามเอกสารหมายเลข 83 [2009] ของกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับผู้ที่แต่เดิมเป็นพลเมืองจีนและกลายเป็นชาวต่างชาติ


4. สมัคร-พิจารณาอย่างไร?

คำตอบ:  ผู้สมัครควรเข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ระดับปริญญาตรี) ในระหว่างระยะเวลาการสมัครนักศึกษาต่างชาติ (ระดับปริญญาตรี) ของมหาวิทยาลัย Tsinghua กรอ กแบบฟอร์มใบสมัครโครงการนักศึกษาต่างชาติ (ระดับปริญญาตรี) และจัดเตรียมต้นฉบับที่สแกนของเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกอบ และส่ง.  หลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย Tsinghua จะจัดผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารรับรองของผู้สมัคร ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วสามารถเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ได้


5. มีความแตกต่างระหว่างสามรุ่นในช่วงการสมัครปี 2021 หรือไม่ ฉันควรสมัครรุ่นใด

คำตอบ: ในช่วงระยะเวลาการสมัคร ไม่มีความแตกต่างระหว่างทั้งสามรุ่นในแง่ของการกรอกเอกสารการสมัครและขั้นตอนการสมัคร แต่มีความแตกต่างในด้านเวลาการสมัคร เวลาสัมภาษณ์ และเวลาประกาศผล นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการสมัครออกแบบศิลปะและวิจิตรศิลป์สามารถสมัครได้เฉพาะในชุดแรกเท่านั้น  ผู้สมัครคนอื่นๆ สามารถเลือกชุดที่ต้องการสมัครได้


 6. หากฉันยังไม่สำเร็จการศึกษาในการสมัคร ฉันสามารถลงทะเบียนโดยไม่มีใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้หรือไม่?

คำตอบ: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหม่จะต้องส่งใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จะต้องออกโดยโรงเรียนมัธยมที่ออกใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ตอนสมัคร หากมีคุณสมบัติในการเข้าศึกษาผู้สมัครจะต้องได้รับใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 


7. ทำไมความสามารถภาษาจีนต้องมีอย่างน้อย HSK ระดับ 4?

คำตอบ: หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Tsinghua สอนเป็นภาษาจีน (บางหลักสูตรสอนเป็นสองภาษาหรือภาษาอังกฤษ) ขณะเดียวกัน นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาชาวจีนส่วนใหญ่จัดเป็นชั้นเรียนร่วมกัน ดังนั้น การมีภาษาจีนในระดับหนึ่งจึงจำเป็น สามารถเข้าเรียนได้อย่างราบรื่นในอนาคต สื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้น ในเวลาเดียวกัน มหาวิทยาลัย Tsinghua จะเสนอหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ระดับปริญญาตรี) เพื่อปรับปรุงระดับการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติ (ระดับปริญญาตรี) และหลักสูตร "ภาพรวมของจีน" เพื่อให้ นักเรียนต่างชาติเข้าใจประเทศจีน


 8. สำหรับผู้สมัครที่ภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องเตรียม TOEFL หรือ IELTS เพื่อเป็นหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือไม่?

คำตอบ: TOEFL/IELTS หรือคะแนนสอบอื่นๆ สำหรับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ


9. เหตุใดจึงต้องแสดงหนังสือรับรองผู้ค้ำประกันทางการเงิน?

คำตอบ: ใบรับรองผู้ค้ำประกันทางการเงินเป็นเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครต้องจัดเตรียมเมื่อยื่นขอวีซ่า


10. นักศึกษาต่างชาติ (ระดับปริญญาตรี) ของมหาวิทยาลัย Tsinghua ต้องเตรียมเอกสารตัวจริงเมื่อสมัครหรือไม่? เมื่อไหร่จะสามารถใช้ได้?

คำตอบ: สำเนาต้นฉบับของเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องที่ยื่นโดยผู้สมัครในระบบการสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ระดับปริญญาตรี) จะต้องถูกเก็บไว้เพื่อใช้ในอนาคต ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเนื้อหาและจำเป็นต้องเข้าร่วมในการสัมภาษณ์จำเป็นต้องจัดเตรียมต้นฉบับของเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาและได้รับการยกเว้นจากการสัมภาษณ์จะต้องจัดเตรียมต้นฉบับของเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าเรียน. ในเวลานั้น มหาวิทยาลัยชิงหวาจะดำเนินการตรวจสอบ หากสงสัยว่าเอกสารประกอบการปลอมแปลง คุณสมบัติการสัมภาษณ์/การสมัครตามแผนของผู้สมัครจะถูกยกเลิก


11. โหมดการลงทะเบียนและการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย Tsinghua คืออะไร?
คำตอบ: Tsinghua University ใช้แนวคิดของ "การบูรณาการการศึกษาทั่วไปและการศึกษาวิชาชีพและการพัฒนาหมวดหมู่กว้าง ๆ " ตั้งแต่ปี 2017 ได้ทำลายอุปสรรคของคณะและสาขาวิชาและคัดเลือกและฝึกอบรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหมวดหมู่หลัก มี 15 สาขาวิชา หมวดหมู่สำหรับนักเรียนต่างชาติ
12. ฉันสามารถสมัครเรียนคณะแพทย์คลินิกของมหาวิทยาลัย Tsinghua ได้หรือไม่?

คำตอบ: มหาวิทยาลัย Tsinghua ไม่รับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีในขณะนี้ในสาขาเวชศาสตร์คลินิก นักศึกษาต่างชาติ (ระดับปริญญาตรี) สามารถสมัครเรียนชีววิทยาเคมีหรือวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้


13. โปรแกรมระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติใช้โหมดชั้นเรียนแบบใด?
คำตอบ: นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีมักจะจัดชั้นเรียนร่วมกับนักศึกษาชาวจีน และบางหลักสูตรก็มีชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ


14. Tsinghua University มีคณะภาคอินเตอร์หรือไม่?

คำตอบ: สาขาวิชาระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ที่ Tsinghua University สอนเป็นภาษาจีน  ปัจจุบัน หลักสูตรระดับปริญญาตรีเกือบ 200 หลักสูตรที่มหาวิทยาลัย Tsinghua เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือแบบสองภาษา


15. มหาวิทยาลัยชิงหวารับนักศึกษาโอนย้ายสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือไม่?

คำตอบ: หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Tsinghua ไม่รับนักศึกษาโอน นักศึกษาทุกคนต้องเริ่มการศึกษาในปีแรกของมหาวิทยาลัย หากคุณสำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยอื่นก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัย Tsinghua คุณจะไม่สามารถโอนหน่วยกิตของคุณไปยังมหาวิทยาลัย Tsinghua ได้


 16. จะขอวีซ่าหลังเข้าศึกษาได้อย่างไร? วิธีการสมัครหอพัก?

คำตอบ: หลังจากรับเข้าเรียน นักศึกษาที่รับเข้าเรียนจะได้รับเอกสารคู่มือการรับเข้าเรียน ซึ่งรวมถึงคำแนะนำเรื่องวีซ่าและข้อมูลการสมัครหอพัก โปรดอ่านเอกสารอย่างละเอียดและยื่นขอวีซ่าและหอพักตามข้อกำหนดและเวลาที่กำหนด


17. หากฉันอายุต่ำกว่า 18 ปีเมื่อลงทะเบียนเรียน ฉันต้องจัดเตรียมเอกสารรับรองประเภทใดเมื่อลงทะเบียน

คำตอบ: ผู้สมัครที่ยังอายุต่ำกว่า 18 ปี ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 จะต้องแสดง "การรับรองเอกสารของผู้ปกครองในประเทศจีน" ในเวลาที่รับสมัคร (ผู้ปกครองควรเป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในปักกิ่งและมีทรัพยากรทางการเงิน ). เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเมื่อยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่มีรายละเอียดอยู่ในคู่มือการรับเข้าเรียนที่ออกให้ภายหลังการรับเข้าเรียน


18. ระดับทุนการศึกษามีกี่ประเภท สามารถทราบผลการประเมินได้เมื่อใด
คำตอบ: คุณสามารถสมัครทุนรัฐบาลจีนและทุนปักกิ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติได้ นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีที่มีความโดดเด่นสามารถรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษาแรกได้ โดยระดับทุน ได้แก่ ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ทุนการศึกษาครึ่งทุน และทุนค่าเล่าเรียนบางส่วน นักศึกษาในปีการศึกษาที่ 2, 3 และ 4 สามารถสมัครขอรับทุนต่อได้ตามมาตรการการจัดการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Tsinghua สำหรับนักศึกษาต่างชาติและสถานการณ์การเรียนรู้ของตนเอง

สำหรับคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Tsinghua คุณสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ LIFP

คลิ๊กเพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่  097-101-9296091-793-3986
หรือแอดไลน์ :Line1: @lifpthailand   Line2:@lifpthailand2

>> ข้อกำหนดการสมัครปริญญาเอกและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย Tsinghua

>> คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัครระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Tsinghua


อันดับมหาลัยปักกิ่ง  มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง   Beijing


>> อันดับมหาวิทยาลัยในจีน 2022   >> มหาวิทยาลัยในจีน

>> มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้     >> มหาวิทยาลัยในเมืองกวางโจว

>> อันดับมหาลัยปักกิ่ง       >>  มหาวิทยาลัยในเมืองซีอาน  

>> อันดับมหาลัยหนานจิง       >>  มหาลัยในจีน เหอเฟย์ 

>> อันดับมหาลัยฉางชา     >> อันดับมหาวิทยาลัยในจีน 2023

อันดับมหาลัยปักกิ่ง  มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง   Beijing