จี่หนาน JiNan 济南

จี่หนาน JiNan 济南

เป็นเมืองเอกของมณฑลชานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลชานตง ในการสำรวจสำมะโนประชากร พ.ศ. 2553 มีจำนวนประชากร 6.8 ล้านคน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในซานตงรองจากชิงเต่า พื้นที่ของจี่หนานในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้จากจุดเริ่มต้นของอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุด และได้พัฒนามาเป็นศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจและการคมนาคมที่สำคัญของประเทศ เมืองนี้มีสถานะเป็นเขตการปกครองย่อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จี่หนานมักถูกเรียกว่า "เมืองฤดูใบไม้ผลิ" เนื่องจากมีบ่อน้ำพุที่มีชื่อเสียง 72 แห่ง

เรียนต่อจี่หนาน JiNan

เรียนต่อจี่หนาน JiNan

ชื่อจี่หนานในปัจจุบันมีความหมายตามตัวอักษรว่า "ทางใต้ของจี" และหมายถึงแม่น้ำจีเก่าที่ไหลไปทางเหนือของเมืองจนถึงกลางศตวรรษที่ 19 แม่น้ำจีหายไปในปี พ.ศ. 2395 [8] เมื่อแม่น้ำฮวงโหเปลี่ยนเส้นทางไปทางเหนือและเข้ามาแทนที่ ปัจจุบันการออกเสียงอักขระ "Ji" ด้วยเสียงที่สาม ("jǐ") ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ก่อนหน้านี้ออกเสียงด้วยวรรณยุกต์ที่สี่ ("jì") ตำราเก่ากว่าสะกดชื่อเป็น "Tsinan" (Wade-Giles romanization) หรือ "Chi-nan"

เรียนต่อจี่หนาน JiNan

เมืองจีน-แนะนำเมืองจีน-5 เมืองใหญ่ในประเทศจีน-แผนที่ประเทศจีน--เมืองหลวงของจีน