อาจารย์ไห่ หยาง เป็นหัวหน้าคณะอาจารย์โครงการฯ แต่เดิมท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีน ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาจีน ภาษาศาสตร์ต่างๆ ท่านเป็นอาจารย์รุ่นแรกที่รัฐบาลจีนคัดเลือกมาให้เป็นอาจารย์ช่วยเหลือการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเมื่อ 28 ปีก่อน ท่านมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ ท่านได้ช่วยให้องค์กรทั้งรัฐและเอกชนก่อตั้งโรงเรียนภาษาจีนหรือภาควิชาภาษาจีนรวม 10 กว่าแห่ง มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติจำนวนมาก  และเป็นอาจารย์คนจีนท่านเดียวเท่านั้นที่ได้รับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (เทียบเท่ารองศาสตราจารย์)โดยหน่วยงานของรัฐบาลไทย 
 
 
 
อาจารย์ไห่หยาง เคยปฏิบัติการสอนภาษาจีนที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เกือบ 20 ปี และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ 2 สมัยติดต่อกันรวม 8 ปี  ดูแลการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน 
 
อาจารย์เป็นรองหัวหน้าโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนภาษาจีนในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันคุณวุฒิ องค์การมหาชน ที่อยู่ภายใต้การดูแลโดยนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้บรรจุในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
นอกจากนั้น อาจารย์ยังเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมของไทย 
 
ตลอดหลายปีที่ผ่านมาอาจารย์เป็นวิทยากรให้การอบรมครูสอนภาษาจีนในประเทศไทย ในโครงการที่จัดโดยรัฐบาลไทย มีครูสอนภาษาจีนที่ได้ผ่านการอบรมโดยอาจารย์เป็นจำนวนมาก 
 
นอกจากนั้น ท่านยังเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรอบรมด้านวิชาการให้กับบริษัทจัดหาครูภาษาจีนรายใหญ่หลายแห่ง ซึ่งบริษัทนั้นดูแลการสอนภาษาจีนให้กับโรงเรียนทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวมกว่า 100 แห่ง 
 

อาจารย์มีความชำนาญในภาษาไทย และมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนาเป็นอย่างดี อาจารย์เข้าใจสังคมไทยและคนไทย ใจกว้างและอัธยาศัยดี 

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนล่วงหน้า

Module 1. ความรู้ด้านภาษาจีนที่จำเป็นต่อการสอบ การเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศจีน
Module 2. ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คิด แปล ที่จำเป็นในการสอบ การเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศจีน
Module 3. วัฒนธรรมเชิงวัตถุและวัฒนธรรมเชิงปัญญาที่จำเป็นต่อการสอบและการใช้ชีวิตในประเทศจีน
Module 4. กลยุทธ์การเตรียมการสอบที่ผสมผสานกันทั้งจีนและตะวันตก
Module 5. เทคนิคการพิชิตข้อสอบ HSK ของอาจารย์ไห่ หยาง
Module 6. การอบรมจิตวิทยาสำหรับการเรียนและการสอบ
Module 7. ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศจีน
Module 8. การเข้าใจคนจีนและการอยู่ร่วมกับคนจีน
Module 9. ระบบโครงสร้างและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
Module 10. ทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน
 
สถานที่เรียนหลักสูตรล่วงหน้า
 
โรงเรียนภาษาจีน ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง
โรงเรียนภาษาจีน ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง  ก่อตั้งโดยอาจารย์ไห่หยาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน (สถานีสามย่าน) เชื่อมต่อชั้นใต้ดินของอาคาร ข้างๆ จามจุรีสแควร์ มีสามย่านมิตรทาวน์ที่เพิ่งเปิดใหม่ ทั้ง 2 แห่งเป็นศูนย์การค้าสำหรับวัยรุ่นใช้ในการเรียนและการพบปะสังสรรค์ นอกจากนี้ยังมี สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ มาบุญครองอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย 
โรงเรียนภาษาจีน ก้าวหน้าฯ ตกแต่งด้วยสไตล์จีนดั้งเดิม เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความเป็นจีน ทำให้นักเรียนสามารถซึมซับบรรยากาศของจีนโดยแท้ ทางโรงเรียนยังมีการติดตั้งอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่นโปรเจคเตอร์ สัญญาณWiFi คอมพิวเตอร์ Touch Screen จอยักษ์ 42 นิ้ว ฯลฯ ไว้ใช้ในการเรียนการสอน 

เอเจนซี่เรียนต่อจีน LIFP-Thailand、เรียนต่อต่างประเทศที่จีน,International Localization Foundation Program (LIFP)